CO Vesolje-SI in Katedra za meteorologijo UL-FMF razvila model za napovedovanje onesnaženosti zraka v realnem času

Center odličnosti VESOLJE-SI si aktivno prizadeva za napredek na področju spremljanja in napovedovanja stanja okolja v Sloveniji. Najnovejši prispevek članov CO je napovedovanje v realnem času številnih škodljivih spojin v Sloveniji in okolici. Prognostični sistem, ki ga je pripravila meteorološka raziskovalna skupina v okviru CO, predstavlja najbolj kompleksen in realističen sklopljeni meteorološko-kemijski sistem v uporabi ne le v Sloveniji temveč na širšem območju centralne, južne in vzhodne Evrope.

Kompleksno sklopljeno meteorološko-kemijsko modeliranje pomeni, da se atmosferski procesi in disperzija onesnaževal ter kemijske pretvorbe med onesnaževali računajo hkrati, kar predstavlja najbolj napreden pristop k opisovanju kompleksne interakcije fizikalnih in kemijskih procesov v ozračju. Pri tem so poleg vplivov fizikalnih parametrov ozračja na disperzijo in kemijske pretvorbe onesnaževal upoštevani tudi vplivi, ki jih ima prisotnost onesnaževal v ozračju na različne fizikalne procese v ozračju, kot so sevalna bilanca, tvorba oblakov in nastanek padavin. S tem se upoštevajo povratni vplivi onesnaževal na proces meteorološkega napovedovanja. Sklopljen način računanja tako omogoča, da se ohrani maksimalna količina meteorološke informacije, istočasno pa  izračun meteorološke napovedi upošteva vpliv onesnaževal v ozračju.

Čeprav so trenutni rezultati projekta zaradi svojega pomena javno dostopni (http://meteo.fmf.uni-lj.si/onesnazenje), je potrebno poudariti, da gre za raziskovalno-razvojni projekt. CO VESOLJE-SI ne opravlja operativnega napovedovanja z namenom opozarjanja in zagotavljanja varnosti in zaščite ljudi in okolja, temveč prispeva k razvoju dejavnosti na tem področju v aktivnem sodelovanju z Agencijo za okolje Republike Slovenije.  Vzporedno z nadaljnjim razvojem in verifikacijo se bodo pokazale različne pomanjkljivosti trenutnega sistema, ki jih bomo v skladu z razvojem znanosti na tem področju in z našimi možnostmi skušali odpravljati.

Meteorološka skupina v okviru CO VESOLJE-SI s Katedre za meteorologijo UL-FMF (http://meteo.fmf-uni-lj.si) je edina dejanska meteorološka raziskovalna skupina v Sloveniji in edina nosilka izobraževanja na področju meteorologije v Sloveniji na vseh treh stopnjah bolonjskega izobraževalnega sistema. Poleg aktivnega sodelovanja z Agencijo za okolje Republike Slovenije je skupina aktivna tudi mednarodno. Vključena je v več mednarodnih projektov, med drugim v evropski COST projekt EuMetChem, katerega namen je razviti evropske okvire za sklopljeno modeliranje meteoroloških in kemijskih procesov v ozračju. V okviru skupine poteka tudi drugo leto izvajanja prvega raziskovalnega projekta Evropskega raziskovalnega sveta v Sloveniji.

Povezava: http://meteo.fmf.uni-lj.si/onesnazenje

Kontaktna oseba za dodatna strokovna pojasnila: dr. Rahela Žabkar, rahela.zabkar@fmf.uni-lj.si

CO VESOLJE