Začetek Interreg projekta DriDanube

Z januarjem 2017 smo začeli izvajati projekt DriDanube (Drought Risk in the Danube Region), ki je bil odobren v okviru prvega Interreg razpisa za Podonavje, prioriteta 2 – Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje, specifični cilj 2.4 – Izboljšanje pripravljenosti na krizno upravljanje ob nesrečah. V projektu poleg Centra odličnosti VESOLJE-SI sodeluje še 22 drugih partnerjev iz 10 različnih držav, vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje.

 Namen transnacionalnega projekta je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše. Razvili bomo interaktivni sistem, ki bo omogočil učinkovito zgodnje opozarjanje na nevarnost suše. Izdelana bo analiza tveganja za učinkovito zmanjšanje posledic suše. Cilj projekta je tudi uskladiti metodologije za oceno tveganja in učinkov v različnih državah v regiji.

Rezultat iskanja slik za interreg danube logo